Wir dokumentieren eine Übersetzung des Aufrufs zur Demonstration 100 Jahre Hamburger Aufstand auf Farsi, die uns zugeschickt wurde.


پرولتاریای همه کشورها متحد شوید!

 

۱۰۰ سالگی قیام هامبورگ
هامبورگ سرخ هنوز هم زنده است!

۱۰۰ سال پیش، در ۲۳ اکتبر ۱۹۲۳، بخشی از طبقه کارگر در هامبورگ قیام کردند،
تعدادی از ایستگاه های پلیس را خلع سلاح کردند و با وجود امکانات  نظامی
محدودی که در اختیار داشتند  نیروهای سرکوب گر را برای چند روز به عقب
راندند.  به ویژه در مناطق بارمبک، ایلبیک و شیفبک، اما همچنین در سایر
بخش‌ها، یعنی محله‌های کارگری هامبورگ، آنها عزم خود را برای مبارزه و شکست
نظام سرمایه داری و سرکوب گر حاکم نشان دادند.  وضعیت کارگران در آن زمان در
هامبورگ و سراسر آلمان عمدتاً با گرسنگی و فقر همراه بود که ناشی از بحران
عمیق اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در بالاترین و آخرین مرحله آن بود.  امروز
می‌توانیم ببینیم که در ۱۰۰ سال پس از قیام کارگران در هامبورگ، هیچ تغییر
قابل توجهی در سیستم حاکم رخ نداده است - این سیستم هنوز هم عامل بحران،
گرسنگی، فقر ، بحران زیست محیطی  جنگ و مرگ است.  بنابراین هنوز مبارزه و
مقاومت در برابر چنین سیستمی وجود دارد، و همانطور که ترانه‌ای درباره قیام
هامبورگ می‌گوید: «سنگر های قدیمی هنوز زنده هستند...»

۱۰۰ سالگی قیام هامبورگ بخشی از تاریخ انقلابی طبقه ماست.  بنابراین، اینها را
نمی‌توان به جاعلان  تاریخ بورژوازی واگذار کرد.  بزرگداشت قیام ۱۰۰ سال پیش
در هامبورگ یک درس ساده تاریخی نیست، بلکه یک تجربه زنده است که برای طبقه
کارگر اهمیت زیادی دارد.  در برابر مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی دشمن طبقاتی،
باید همیشه از تاریخمان  به صورت تئوریک و عملی دفاع کرد.

بزرگداشت صدمین سالگرد قیام هامبورگ بدون برجسته کردن ارنست تالمان غیرممکن
است.  تالمان بعداً به عنوان دبیر حزب کمونیست آلمان (KPD) نقش مهمی در رهبری
قیام داشت.  او نه تنها رهبری نظامی را برعهده داشت، بلکه همراه رزمندگان در
سنگرها بود.او  همچنین در مقابل جریانی که سعی داشت قیام را پیش از موعد متوقف
کنند، ایستاد. تالمان مدافع مارکسیسم زمان خود و مبارزی برای انترناسیونال
کمونیستی بود که پرچم انترناسیونالیسم پرولتری را بالا نگه داشت. به همین دلیل
است که تاریخ طبقه کارگر در این کشور با نام او پیوند ناگسستنی دارد.
ارنست تالمان در ما قلبمان زنده است!

امروز هم همانند آن روز ها ، وظیفه ی طبقه کارگر در این کشور و در سایر نقاط
جهان تسخیر قدرت سیاسی، درهم شکستن ماشین سرکوب و ساختن جهانی جدید بدون
استثمار و تضاد طبقاتی و پیروزی انقلاب سوسیالیستی است.
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

۱۰۰ سالگی قیام هامبورگ دلیلی برای همبستگی ، تجربه و پیشبرد مصمم تر در
مبارزه برای دنیایی جدید است.
پرچم سرخ را به اهتزاز در آورید ، برای آینده ای سرخ روشن!

Roter Bund
سپتامبر 2023

تظاهرات:

23 Oktober  |  18:00 |  Bert-Kaempfert-Platz (روبروی «Museum der Arbeit») |
U/S Barmbek